Adsız

ULUSLARARASI Gençlik Günü: Sürdürülebilirlik Gençlik ile mümkün

Uluslararası Gençlik Günü, Birleşmiş Milletler’ in belirlediği bir farkındalık yaratma günüdür. Gününamacı, gençleri çevreleyen kültürel ve yasal sorunlara dikkat çekmektir. Dünyanın ilk Uluslararası GençlikGünü 12 Ağustos 2000’ de kutlanmıştır ve her sene 12 Ağustos’ ta kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünde dünyanın her yerinde konserler, kültürel etkinlikler ile ulusal ve yerel liderlerin gençlikorganizasyonlarıyla bir araya geldiği buluşmalar düzenlenir.

Bu gün hakkında daha fazla detaya girmeden önce Birleşmiş Milletler ’in “Gençlik” kelimesine nasıl biranlam yüklediğine bakalım. UNESCO, “Gençlik Strateji” sini gerçekleştirirken bağlama göre değişen farklıtanımlar kullanır. Uluslar ve bölgeler arası düzeydeki aktivitelerde Birleşmiş Milletler ‘in “15-24 yaşaralığında olan kişi” evrensel tanımı kullanılır. Bunun amacı bölgeler arasında tutarlılığı sağlamaktır. Ulusaldüzeydeki aktivitelerde ise “gençlik” tanımı, daha esnek bir kapsamda kullanılır. UNESCO bu tipdurumlarda faaliyet gösterdiği üye ülkenin yerel gençlik tanımlarına sadık kalır.
2016 yılının teması “2030’ a Doğru: Yoksulluğu Yok Etmek ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketimi Sağlamak”.
Bu yılki etkinliklerin amacı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ‘ne ulaşmak. Gençlerin yoksulluğun yokedilmesindeki rolüne odaklanırken aynı zamanda Sürdürüebilir Kalkınma Hedefleri ‘ne ulaşmadagençlerin sürdürülebilir üretim ve tüketimdeki önemine dikkat çekmek.
Bahsedilenler Birleşmiş Milletler’ in 2030 yılı için koyduğu 17 hedeften (ilgilenenler 17 hedefin tamamına
buradan (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)
ulaşabilir) 1. ve 12.hedeflerine karşılık gelmektedir:
“Hedef 1: Her türde yoksulluğu her yerde yok etmek.”
“Hedef 12: Sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarını hâkim kılmak.”

Günümüzde gelişmekte olan bölgelerde her beş kişiden biri günlük 1.25 Dolar sınırının altındakazanmaktadır. Aynı zamanda yoksulluğun kapsamı gelir eksikliğinden daha geniştir. Onun dışavurumlarıaçlık ve eksik beslenme, eğitim ve diğer temel hizmetlere sınırlı erişim, sosyal dışlanmanın yanı sıra kararalımlarına yetersiz katılımı da barındırır. Ekonomik kalkınma sürdürülebilir işleri ve eşitliği destekleyecekkapsayıcılıkta olmalıdır. Birinci hedef, burada bahsedilen yoksulluk durumlarının 2030 yılında dünyaüzerinden yitmesini amaçlar.
Sürdürülebilir tüketim ve üretim; kaynak ve enerjinin verimli kullanımı, sürdürülebilir altyapı çalışmaları vetemel hizmet, yeşil ve uygun iş imkânları ile daha iyi yaşam şartlarına ulaşım imkânı sağlamayı kapsar.Bunların yerine getirilmesi; kalkınma planlarının başarılmasına, gelecek ekonomik, çevresel ve sosyalmaliyetlerin azaltılmasına, ekonomik rekabet gücünün iyileştirilmesine ve yoksulluğun azaltılmasınayardımcı olacak. Konuyla ilgili temel istatistiklere bakacak olursak:
*Her sene 1.3 milyar ton ( = 1 300 000 000 000 kg) gıda çöpe atılıyor.
*Dünyadaki herkes enerji verimli ampul kullansaydı yılda 360 milyar TL tasarruf edilirdi.
*Eğer dünya nüfusu 2050 yılında 9.6 milyara ulaşırsa bugünkü yaşam koşullarını sürdürebilmek için 3dünyalık doğal kaynağa ihtiyaç duyacak.
*İnsanların suyu kirletme hızı, doğanın su döngüleriyle suyu saflaştırma hızından daha yüksek.
Tüketimde ekolojik verimliliği artıran ve israf ile kirletmeyi en aza indiren bireysel tercih ve eylemleringeliştirilip teşvik edilmesi, adil sosyoekonomik gelişimde oldukça önemlidir. Yine de pek çok genç çevredostu tüketim tercihleri karşısında bariyerlerle karşılaşır. Sürdürülebilir tüketim tercihleri karşısındaki buengellere ürün ve hizmetlerin yüksek fiyatları ile mevcut seçenekler hakkındaki yetersiz bilgi düzeyi örnekolarak gösterilebilir. Sosyal kalkınmanın sürdürülebilir tüketim ve üretim boyutlarına odaklanan bu yılınteması, sürdürülebilirlikte boyutlar arası bir yaklaşımın ve sosyal, politik, ekonomik ve çevresel arabağlantıların bu hedeflere ulaşmadaki önemini vurgular.
Kaynaklar:
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Youth_Day
(https://en.wikipedia.org/wiki/International_Youth_Day)
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-youth-day/ (http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-andcelebrations/
celebrations/international-days/international-youth-day/)
https://www.un.org/development/desa/dspd/2016/07/19/international-youth-day-12-august-2016/
(https://www.un.org/development/desa/dspd/2016/07/19/international-youth-day-12-august-2016/)
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/)
http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ (http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/)
https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2016.html
(https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2016.html)
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)

Cankut Elmaz

Related Posts